Wodociągi i kanalizacja

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – organ regulacyjny, decyzją nr RZ.RET.070.101.2021.MKO z dnia 11 lutego 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla. W okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które na terenie Gminy Dukla wynoszą:

Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 6,80 zł netto – 7,34 zł brutto

Cena za 1m3 odbieranych ścieków dla wszystkich Odbiorców 9,51 zł netto – 10,27 zł brutto

Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.

Powyższe ceny nie uwzględniają dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców

UCHWAŁA NR XLV/309/21 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych