Wodociągi i kanalizacja

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – organ regulacyjny, decyzją nr RZ.RET.070.2.48.2018.AS z dnia 2 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla. W okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczanej wody, 1 m3 odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(w zł)
Cena brutto (w zł)
1 Zlewnia Dukla
Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 5,09 5,50
Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 6,99 7,55
 
2 Zlewnia Mszana
  Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 8,26 8,92
  Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 11,56 12,48
 
3 Zlewnia Zawadka Rymanowska
  Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 21,48 23,20
  Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 19,73 21,31
   
4 Zlewnia – Równe
  Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 11,57 12,50

Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.

Powyższe ceny nie uwzględniają dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców

UCHWAŁA NR XVIII/105/19 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych