O firmie

RYS HISTORYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DUKLI SP. Z O.O.

 

Zmiany polityczne w 1956 r. spowodowały ożywienie pracy samorządu lokalnego. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli, w celu zapewnienia miejsc pod budownictwo nowych mieszkań, stworzyło ekipę remontową jako zadanie budżetowe. Ekipa w liczbie 50 pracowników remontowała budynki opuszczone przez właścicieli, w większości należące do Żydów. Wybudowano kanalizację ogólnospławną umożliwiającą odprowadzanie deszczówki i ścieków bytowych do odbiornika, jakim była Jasiołka. Po uporządkowaniu placów przeznaczonych pod budownictwo przystąpiono do budowy nowych budynków mieszkalnych i handlowych. W ten sposób odbudowano Rynek i przyległe ulice. W 1957 r. rozpoczęto budowę 4-piętrowego budynku mieszkalnego z parterem handlowym. Wybudowanie nowych mieszkań i odremontowanie zniszczonych zmusiło władze do stworzenia przy Prezydium Miejskiej Rady – budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast Ekipę Remontową przekształcono w budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej. W celu zapewnienia wody do celów spożywczych oraz sanitarnych dla mieszkańców nowych bloków wybudowano nadbrzeżne ujęcie wody, które po wybudowaniu nowego ujęcia wody na Foluszu i zbiorników wyrównawczych na Hyczkach pełni rolę ujęcia rezerwowego dla miasta Dukli.

W 1969 r. stworzono Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej z własną księgowością. Siedzibą tego Zakładu stał się Hotel Miejski w Rynku, który był administrowany przez ten zakład. W 1971 r. utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrzeszony w Wojewódzkim Zrzeszeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie. Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli. Pracowników i głównego księgowego zatrudniał kierownik Zakładu. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej składał się z działów: Księgowości, ADM, Ekipy Remontowej oraz z Zakładu Zieleni i Oczyszczania, a także transportu. W związku z przekazaniem budynku będącego siedzibą ZGKiM – dla PTTK w Dukli zaistniała konieczność budowy nowego zaplecza i pomieszczeń biurowych.

Władze budowlane powiatu zaproponowały jesienią 1971 r. teren przy ulicy Parkowej. Rozpoczęto niezwłocznie budowę dwóch budynków: jeden przeznaczony został na magazyn, a w części południowej na administrację, drugi z budynków stanowił stolarnię i betoniarnię. W marcu 1973 r. zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli przeniósł się ze swoim zapleczem biurowym do nowych pomieszczeń. W tym czasie  w ZGKiM było zatrudnionych 130 osób. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej posługiwało się ZGKiM do wykonywania na terenie miasta i gminy tych zadań, na które zabezpieczyło środki. W ramach tych środków utwardzano jezdnię kostką granitową, a także przebudowywano chodniki, linię wodociągową i kanalizacyjną. Przebudowano i wyremontowano budynki mieszkalne ocalałe po II Wojnie Światowej, stwarzając większy komfort poprzez budowę łazienek, WC i podłączając je do kanalizacji ogólnospławnej. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie remontowym podnosili swoje kwalifikacje, byli cenionymi murarzami i instalatorami wodno – kanalizacyjnymi., instalatorami elektrycznymi, a technicy zdobywali uprawnienia budowlane. To wszystko wpływało na ożywienie gospodarcze gminy i przyczyniało się do wzrostu zatrudnienia.

Z chwilą utworzenia województwa krośnieńskiego utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie z siedzibą w Sanoku. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w poszczególnych miastach województwa i Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały oddziałami Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dyrektorami oddziałów mianowanych przez dyrektora WPGKiM. W tym czasie oddział Dukla wykonywał różne prace na terenie gminy Dukla, a także Miejsca Piastowego, Iwonicza, Krosna i Sanoka. Ponieważ w tym czasie Dukielszczyzna była gazyfikowana, zakład remontowy wykonywał instalację gazowe, budował stacje gazowo – redukcyjne w Wietrznie, budował nowy budynek gminy Dukla, przebudowywał rynek, wykonując wszelkie instalacje podziemne, to tylko niektóre wymienione prace wykonane przez ten zakład. Z chwilą utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie z siedzibą w Sanoku zakres działalności Oddziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli uległ dalszemu zreformowaniu. Na czele oddziału stanął dyrektor powołany przez Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie z siedzibą w Sanoku. Został nim dotychczasowy kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli. Powołano również zastępcę dyrektora i zatrudniono kierownika Zakładu Remontowego.

Utworzono też Zakład Transportu – dział techniczny, (ADM) administrujący wszystkie budynki, Zakład Zieleni, któremu podlegał ogród miejski z produkcją zieleni oraz cmentarz wojenny, który był pod stałą opieką Zakładu Zieleni. Nową działalnością były tartak i skład drzewa w Posadzie Jaśliskiej, Zakład Oczyszczania Miasta z tymczasowym dzikim wysypiskiem, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w nowo wybudowanym budynku, w drugim z kolei utworzono stolarnię i zakład wyrobów betonowych. Przejęto ekipę remontową w Miejscu Piastowym z pracownikami oraz wykonawstwem robót. W tym okresie wykonano bardzo dużo prac na zlecenie. Siła robocza rekrutowała się z okolicznych wsi, dając zatrudnienie ponad 130 pracownikom. Przedsiębiorstwo istniało do 1992 roku, kiedy to po zmianach ustrojowych w Polsce i ustawie o Samorządach Terytorialnych przemianowano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 100 % udziałem gminy Dukla realizującą zadania z zakresu użyteczności publicznej w trybie art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DZ. U. NR 51 POZ. 251). Podstawa prawna – uchwała nr XIII/99/91 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie organizacyjno – prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lipca 2003 r. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. została wpisana do KRS pod numerem 0000169110; NIP 684-000-07-26; REGON 370137399, gdzie też zostały określone władze spółki, zakres działalności oraz kapitał zakładowy spółki, który wynosi 1 543 000,00 zł. W ten sposób w nowo powstałej Spółce powstał zarząd trzyosobowy, a 1996 r. dwuosobowy powoływany przez Zarząd Miasta i Gminy. Zarząd Miasta i Gminy powoływał również na okres kadencji dwuletniej organ kontrolno – nadzorczy Radę Nadzorczą składającą się z trzech członków, w tym jeden przedstawiciel załogi.

Staraniem Zarządu i Rady Miejskiej wybudowano na terenie przedsiębiorstwa oczyszczalnię ścieków o mocy przerobowej 500 m3/dobę i oddano ją do użytku 1995 r. W tym samym okresie wybudowano ujęcie wody w Foluszu, a na „Hyczkach” w Dukli zbiorniki wyrównawcze dające pełne zaopatrzenie w wodę dla m. Dukli. Powyższe inwestycje są własnością miasta i gminy, które administrowane są przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. Przy pomocy środków Unii Europejskiej rozdzielono w Dukli kanalizację ogólnospławną, budując kanalizacje ściekowe w Dukli oraz we wsi Cergowej i Nadolu. Kanalizację te podłączono do oczyszczalni w Dukli. W 2000 roku oddano do użytku składowisko odpadów komunalnych, które jest także własnością Gminy, a Zakład GKiM w Dukli Sp. z o.o. jest zarządcą obiektu. W marcu 2004 roku uruchomiono linię sortowniczą odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki „u źródła”, która jest w stanie obsługiwać kilka okolicznych gmin. W tym samym roku gmina przekazała spółce w administrowanie również Cmentarz Komunalny, który jest obsługiwany przez GKiM do chwili obecnej. Zatrudnienie od tego okresu utrzymuje się na poziomie do 50 pracowników we wszystkich działach spółki. Bardziej szczegółowo zagadnienie związane z zatrudnieniem zostało określone w ogólnej charakterystyce firmy.