Uchwała rady miejskiej w sprawie przedłużenia czasu dotychczas obowiązujących taryf

UCHWAŁA NR XLIV/287/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o. o.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Na uzasadniony wniosek Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością przedłuża na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. czas obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, które weszły w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku
o zatwierdzeniu taryf na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzania ścieków, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic